ไทยEnglish


  • จัดทำรายงานเงินเดือน และข้อมูลเงินเดือนเพื่อนำส่งธนาคาร
  • จัดทำ Pay Slip สำหรับพนักงาน
  • คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินได้ของพนักงาน และนำส่งภงด.1 ต่อกรมสรรพากร
  • นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนเงินทดแทน
  • จัดทำภงด.1ก และนำส่งต่อกรมสรรพากรในปีถัดไป
  • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ) สำหรับพนักงานแต่ละคน
  • จัดทำแบบแสดงค่าจ้างประจำปี (กท.20 ก.) และนำส่งต่อสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08