ไทยEnglish

 

 

องค์กรในประเทศไทย Thai Organizations

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

www.fap.or.th

กรมสรรพากร

www.rd.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

www.dbd.go.th

สำนักงานประกันสังคม

www.sso.go.th

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

www.set.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

www.sec.or.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย

www.bot.or.th

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

www.theiiat.or.th

 

 

 

องค์กรระหว่างประเทศ International Organizations

 

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

www.ifrs.org

 

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (ISA)

www.ifac.org

 

Website ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน IAS และ IFRS โดย
สำนักงาน Deloitte

www.iasplus.com

 

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการบัญชีสหรัฐอเมริกา (US GAAPs)

www.fasb.org

 

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีสหรัฐอเมริกา

www.aicpa.com

สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา

https://na.theiia.org

 

 

 

กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08