ไทยEnglish


1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามกฎหมาย

 • โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และทีมงาน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ที่พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ

 

2. งานบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

 • เป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกันกับการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • เป็นการตรวจสอบรายการบัญชี ที่ผู้บริหารต้องการเป็นพิเศษ เช่น
  • ตรวจสอบรายการลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ถาวร
   สินค้าคงเหลือ ฯลฯ ที่มีความผิดปกติ
  • การจัดทำข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อขายกิจการ
 • นำเสนอรายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ


กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08